Ubiegając się o kredyt hipoteczny należy być przygotowanym na masę formalności. Zaciągnięcie kredytu nie jest bowiem jednostronną decyzją kredytobiorcy, ponieważ bank w trosce o swoje interesy musi również takiego kandydata zweryfikować, zanim pożyczy mu dużą sumę pieniędzy. Wymagane w tym celu dokumenty mogą być zróżnicowane w zależności od banku, jednak istnieje stały kanon, o które przyszły kredytobiorca na pewno zostanie poproszony.

Decydując się na kredyt należy przede wszystkim złożyć stosowny wniosek, a opisane poniżej dokumenty, powinny stanowić do niego załącznik. Przede wszystkim najważniejszym dokumentem jest ten potwierdzający tożsamość. Banki uwzględniają tu dowód osobisty, a w niektórych przypadkach paszport. Dodatkowo należy przedłożyć papiery obrazujące sytuację majątkową i rodzinną, tj. w przypadku intercyzy zawartej między małżonkami powinna to być umowa w formie aktu notarialnego, która stwierdza rozdzielność majątkową, a w przypadku separacji czy rozwodu prawomocne orzeczenie sądu, który ten stan rzeczy potwierdzi.

dom jednorodzinny

Ponadto niezbędne jest udokumentowanie swoich dochodów, a sposób w jaki należy tego dokonać będzie różny w zależności od formy zatrudnienia lub prowadzenia działalności przez kredytobiorcę. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę niezbędne jest dostarczenie wypełnionego przez pracodawcę zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości otrzymywanego z tego tytułu dochodu. Bank może dodatkowo zażądać wyciągu z konta za ostatnie trzy miesiące, w celu potwierdzenia uzyskiwania regularnych wpływów z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Jeśli kredytobiorca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą liczba dokumentów wymaganych przez bank będzie większa, a wśród nich znajdzie się z pewnością:

 • decyzja o nadaniu numeru NIP i REGON,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź też inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt niezalegania z podatkami,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające fakt niezalegania ze składkami,
 • deklaracje PIT za poprzedni rok podatkowy.

 

Ponadto osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą zostać wezwane przez bank do przedstawienia podatkowej księgi rozchodów i przychodów, a jeśli rozliczają się ona na podstawie ryczałtu, oświadczenia o wysokości dochodów w roku bieżącym, a także ewidencji przedstawiającej uzyskane przychody. Korzystający z karty podatkowej będą musieli natomiast dostarczyć aktualną decyzję Urzędu Skarbowego określającą wysokość podatku w formie karty podatkowej.

Osoby uzyskujące dochód z umowy zlecenia lub umowy o dzieło mogą zostać poproszone o przedstawienie kopii umów z okresu ostatnich 12 miesięcy, wraz z rachunkami i deklaracjami PIT.

Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest nieruchomość, należy więc doręczyć bankowi dokumenty jej dotyczące. Ich rodzaj zależy od tego, czy jest to nieruchomość z rynku pierwotnego czy wtórnego. W pierwszym przypadku niezbędne jest doręczenie:

 • umowy przedwstępnej z deweloperem,
 • odpisu z księgi wieczystej gruntu, na którym inwestycja jest realizowana,
 • wypisu z ewidencji gruntów obejmującego działkę, na której inwestycja powstaje,
 • prawomocna decyzja zezwalająca na budowę,
 • dokumenty dotyczące dewelopera, tj. odpis z KRS,
 • kopie pełnomocnictw osób reprezentujących dewelopera, o ile nie figurują one w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przejęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd – jeśli budowa została już ukończona,

Jeśli nieruchomość nabywana jest na rynku wtórnym dostarczyć należy:

 • umowę przedwstępną nabycia nieruchomości,
 • odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla domu lub lokalu mieszkalnego,
 • dokumenty, które potwierdzą posiadanie praw do nieruchomości przez zbywcę,
 • jeśli nieruchomość znajduje się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej zaświadczenie ze spółdzielni o otrzymaniu przydziału, a także zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami.

Ponadto jeśli osoba ubiegająca się o kredyt posiada inne zobowiązania finansowe bank może wymagać dostarczenia kopii umów, z których te zobowiązania wynikają, dowodów płatności, czy zaświadczenia o pełnej spłacie zadłużenia wydanego przez podmiot udzielający pożyczki.

Dodaj komentarz