dolgachov/bigstockphoto.com

Program „500 Plus”, a ramach którego rodzice otrzymują co miesiąc środki finansowe, które powinni przeznaczać na polepszenie bytu swoich dzieci, budzi wiele kontrowersji. Przede wszystkim dlatego, że wydawanie tych pieniędzy przez rodziców nie jest weryfikowane, więc istnieje szansa, że zostają one przeznaczane na cel inny, niż ten, na który zostały przyznane. Nie do końca wiadomo również, jak należy traktować ten przychód, między innymi czy poprawia on zdolność kredytową beneficjentów?

Otóż okazuje się, że niektóre banki patrzą na świadczeniobiorców przychylniejszym okiem. Nie tylko biorą pod uwagę środki otrzymywane w ramach pomocy przy ocenianiu zdolności kredytowej, ale i oferują swoje produkty na korzystniejszych warunkach. Nie dotyczy to jednak długoterminowych kredytów hipotecznych, ale krótkoterminowych pożyczek gotówkowych.

500 plus a długoterminowe kredyty

Środki otrzymywane w ramach „500+” nie będą uwzględniane przy wnioskach dotyczących kredytów hipotecznych zaciąganych na kilkadziesiąt lat. W najbardziej optymistycznym wariancie, beneficjenci będą je bowiem otrzymywać przez 18 lat, czyli do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, podczas gdy średni okres kredytowania przy tego typu produktach bankowych wynosi 25-35 lat. Nie wiadomo z resztą, jak długo program będzie funkcjonował. Spotyka się on bowiem z powszechną krytyką, szczególnie ze strony przeciwników zbyt rozbudowanej pomocy socjalnej, która nie jest regulowana ani kontrolowana, co stwarza pole do nadużyć. Jest również gigantycznym obciążeniem dla budżetu, prawdopodobne jest więc, że przy zmianie rządu program zostanie zmodyfikowany, a nawet zlikwidowany. Żaden bank nie potraktuje go więc jako stały składnik majątku, mogący podnieść zdolność kredytową i utrzymać ją na jednym poziomie przez taki okres kredytowania.

Nie ma jednak przeszkód, by zdolność ta była wyższa przy ubieganiu się o pożyczki gotówkowe, których termin spłaty nie jest długi. Niektóre banki biorą te środki pod uwagę, inne oferują takim osobom preferencyjne warunki pożyczek. Często jednak ich kwota jest ograniczona. Pobieranie środków w ramach programu, może więc spowodować, że kredytobiorca otrzyma wyższą kwotę pożyczki (mieszczącą się jednak w ramach określonego przez bank limitu), aniżeli przyznano by mu przed rozpoczęciem pobierania świadczenia.

Dodaj komentarz