Dłonie obsługujące kalkulator

We wrześniu 2022 roku weszły w życie przepisy, które zobowiązują banki do zwrotu dodatkowych opłat pobieranych od kredytobiorców w czasie oczekiwania na wpisanie hipoteki do księgi wieczystej. Cześć kredytobiorców otrzymała już zwrot środków. Co trzeba zrobić, aby otrzymać zwrot tzw. ubezpieczenia pomostowego?

W większych miastach na wpisanie hipoteki do księgi wieczystej trzeba było czekać nawet kilkanaście miesięcy. W tym czasie osoby, które mieszkanie zakupiły z pomocą kredytu hipotecznego, musiały ponosić dodatkowe koszty na rzecz banku. Ministerstwo Sprawiedliwości w reakcji na przedłużające się procedury dotyczące dokonywania wpisów hipotek do ksiąg wieczystych zaproponowało zmianę ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Większość umów kredytowych zawierała dotąd zapisy, które nakładały na kredytobiorcę dodatkowe opłaty, dopóki hipoteka nie zostanie wpisana do księgi wieczystej. Wiązało się to z wyższą marżą banku w okresie oczekiwania na wpis, a zatem również z wyższymi miesięcznymi ratami kredytu, ponieważ na oprocentowanie kredytu składa się marża banku oraz wskaźnik WIBOR. W miastach, w których na wpis do hipoteki trzeba było czekać nawet kilkanaście miesięcy, kredytobiorcy narażeni byli często na bardzo duże dodatkowe koszty. Na mocy nowych przepisów banki zobowiązane zostały do zwrócenia kredytobiorcom pobranych od nich dodatkowych opłat. Kwota wypłaconych przez bank środków będzie zależała od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy – od wysokości kredytu, okresu, na jaki został zaciągnięty i wybranej oferty. Jeśli dodatkowe opłaty wynosiły u klienta banku 400 zł i ponosił je przez 10 miesięcy, bo tyle trwało uzyskanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej, łącznie zwrot wyniesie 4000 zł. Co ważne nowa ustawa dotyczy nie tylko umów kredytowych, które zostały zawarte po jej wejściu w życie, czyli po 17 września 2022 r., ale również tych kredytów, które zawarto wcześniej, ale kredytobiorcy nadal oczekiwali na wpis do księgi wieczystej. Pierwsi klienci już otrzymali zwrot poniesionych opłat.

Przepisy mówią, że bank ma 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej na zwrócenie kredytobiorcy dodatkowych kosztów, które ponosił w oczekiwaniu na wpis. Klient nie musi składać w banku żadnego wniosku, aby otrzymać należne mu środki. Sposób zwrotu środków często określony jest w umowie kredytowej. Zazwyczaj pieniądze przelewane są przez bank na konto służące do obsługi kredytu hipotecznego. Jeśli nie ma rachunku do autospłaty, bank przyjmuje od klienta dyspozycję sposobu zwrotu środków – mogą one zostać przelane na rachunek do spłaty raty, na inny rachunek klienta, np. znajdujący się w innym banku, a nawet wysłane przekazem pocztowym. Wyjątek stanowi bank Citi Handlowy, który środki zwraca na kapitał kredytu.

W większości przypadków klient może dowolnie wykorzystać zwrócone przez bank środki. Wiele osób decyduje się na nadpłatę kredytu hipotecznego w związku z pozyskaniem dodatkowej kwoty. Nowe przepisy przyczyniły się do zmiany oferty kredytowej niektórych banków. Część z nich zdecydowała się zrezygnować w zawieranych z klientami umowach z zapisów o podwyższonej marży kredytu do chwili pojawienia w księdze wieczystej wpisu o ustanowieniu hipoteki.

Dodaj komentarz