Słownik

Ubezpieczenie kredytu mieszkaniowego ma za zadanie chronić zarówno kredytobiorcę jak i bank przed sytuacjami losowymi, które unimożliwią spłatę zaciągniętego zadłużenia. Nie jest ono obowiązkiem narzucanym przez jakąkolwiek ustawę, ale zazwyczaj jest warunkiem koniecznym, żeby w ogóle otrzymać kredyt mieszkaniowy.

Podczas zaciągania kredytu mieszkaniowego bank zazwyczaj żąda wykupienia ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującego całkowitą spłatę zadłużenia w przypadku śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy kredytobiorcy i spłatę określonej liczby rat kredytu w przypadku czasowej niezdolności do pracy, ciężkiej choroby, czy utraty pracy przez ubezpieczonego. Dzięki niemu bank zabezpiecza się przed przypadkiem braku spłaty kredytu, aż do uzyskania wpisu do księgi wieczystej. Ubezpieczenie jest zazwyczaj obligatoryjne i najczęściej jest składową kredytu.

Niektóre banki żądają od swoich kredytobiorców jeszcze dodatkowego ubezpieczenia – polisy na życie. Daje ona gwarancję spłaty kredytu w przypadku śmierci, która nastąpiła w okresie ochrony ubezpieczeniowej, trwałego inwalidztwa, ciężkich chorób, czy trwałej niezdolności do pracy osoby zaciągającej kredyt. Świadczenie jest równe pozostałej do spłaty wartości kredytu.

Często wykupienie ubezpieczenia spłaty kredytu czy ubezpieczenia na życie jest warunkiem stawianym przez bank, by uzyskać kredyt, ale nie oznacza to, że należy wyrazić zgodę na konkretny produkt ubezpieczeniowy oferowany przez niego. Bank nie może uzależnić otrzymania kredytu od zaciągnięcia ubezpieczenia w konkretnej firmie. Banki zwykle narzucają towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym trzeba wykupić polisę, są to jedynie ubezpieczyciele, z którymi współpracują. Co można zrobić?

  • skorzystać z oferty banku, ale warto się upewnić, czy bank nie próbuje naciągnąć na niepotrzebne lub zbyt drogie produkty. Warto pamiętać o możliwości negocjowania warunków umowy.
  • samodzielnie wybrać ubezpieczenie – bank nie może narzucić konkretnego produktu, ale może określić ramowe warunki ubezpieczenia i jego minimalny zakres. Można znaleźć ofertę ubezpieczeniową na własną rękę, jeśli przedstawiona przez bank nie spełnia wszystkich oczekiwań lub jest bardzo droga.

 

Trzeciej opcji – czyli kredytu bez konieczności ubezpieczenia na rynku raczej znaleźć nie można, mimo, że takie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Poza tym warto pamiętać, że dobre ubezpieczenie kredytu może zapewnić rzeczywistą ochronę.

Wśród ubezpieczeń istnieje jeszcze sporo produktów chroniących przed utratą pracy, na wypadek pełnej lub częściowej niezdolności do pracy, na wypadek poważnego zachorowania, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie mieszkania i wiele innych. Banki wymagają, aby nieruchomość była ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych. Natomiast nie ma wymagań, aby wykupić polisę od kradzieży i włamania lub ubezpieczenie OC na wypadek zalania.

Niestety bardzo często ubezpieczenie stanowi tak naprawdę tylko zabezpieczenie dla kredytodawcy, czyli banku na wypadek, kiedy kredytobiorca, na wskutek różnych zdarzeń losowych (śmierć, poważna choroba) nie jest w stanie spłacić kredytu. Dzięki temu bank zyskuje pewność, że zobowiązanie zostanie dotrzymane. Większość rodzajów ubezpieczeń kredytu wymaga cesji na rzecz banku i to instytucja finansowa udzielająca pożyczki będzie uprawniona do otrzymania świadczenia.

Dodaj komentarz