Poradnik kredytobiorcy
formalności
Gajus/bigstockphoto.com

Aby uzyskać kredyt na zakup mieszkania bądź domu, musimy ściśle współpracować z placówką bankową. Bank zazwyczaj wymaga od swojego klienta zabezpieczenia pożyczki. Jest na to kilka sposobów: od poręczenia wekslowego, przez hipotekę, aż po cesję praw z polisy ubezpieczenia mienia.

Wnioski o udzielenie kredytu hipotecznego zawsze muszą być czymś zabezpieczone, gdyż ta forma wykorzystania i użyczenia posiadanych środków musi być dla banku opłacalna. Kalkulowane są zatem wysokości oprocentowania depozytów z wysokością marży kredytowej i pobieranych prowizji. Każdy kredyt obciążony jest ryzykiem, wiążącym się z ewentualnością nieuregulowania zadłużenia, czyli stratą dla banku. W celu zabezpieczenia kredytu hipotecznego, a tym samym swoich interesów, banki szczegółowo sprawdzają sytuację finansową wszystkich osób ubiegających się o pożyczkę. Wymagają one również dodatkowych zabezpieczeń, które będą dla nich gwarancją wyegzekwowania zadłużenia w przypadku, gdyby kredytobiorca stał się niewypłacalny lub z innych powodów zaniechał spłaty zadłużenia.

Istnieje kilka form zabezpieczeń, które różnią się kosztem oraz łatwością uzyskania.

Głównym rodzajem zabezpieczenia kredytu na mieszkanie jest hipoteka na kredytowanej nieruchomości. Wpisywana jest ona w dziale IV księgi wieczystej dla danej nieruchomości. W przypadku zaprzestania przez pożyczkobiorcę spłacania rat pozwala ona na zaspokojenie finansowe banku z nieruchomości do określonej w hipotece kwoty (bank może doprowadzić do zlicytowania nieruchomości, a następnie z uzyskanej kwoty zabierze tyle, ile jest mu winien dany klient- kapitał plus zaległe odsetki). Hipotekę można założyć zarówno dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz dla mieszkania tzw. hipotecznego, stanowiącego odrębną nieruchomość. Stanowi ona tradycyjną, bezpieczną dla banku i najpopularniejszą formę zabezpieczania należności. Dla kredytobiorców jest też dosyć poręczna. Zabezpieczenie hipoteką zaczyna obowiązywać od momentu założenia księgi wieczystej dla danej nieruchomości i umieszczenia tam wpisu o hipotece. Istnieje również możliwość założenia hipoteki na innym, istniejącym już lokalu, np. na mieszkaniu rodziców.

Drugim, po hipotece podstawowym zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego jest cesja praw z polisy ubezpieczenia mienia. Polega ona na przeniesieniu wierzytelności w drodze umowy na daną osobę trzecią bądź konkretny podmiot.

Zabezpieczeniem przejściowym, stosowanym do momentu ustanowienia hipoteki banki mogą przyjąć: poręczenie wg prawa cywilnego bądź weksel własny in blanco, który w przypadku problemów ze spłatą ułatwi bankowi dochodzenie roszczeń.

Udzielając nam kredytu mieszkaniowego, bank może zażądać od nas także: ubezpieczenia spłaty kredytu lub innego rodzaju ubezpieczenia (od utraty pracy, mieszkania, na życie), poręczenia developera, które zapewni bank o terminowym oddaniu lokalu do użytku, pisemnego zobowiązania się do spłacenia długu wobec banku przez inne osoby (żyrantów).

Dodaj komentarz