Bank ma obowiązek zbadania zdolności kredytowej przed wydaniem decyzji o przyznaniu pożyczki. Składa się nią wiele czynników, miedzy innymi ilość dzieci na utrzymaniu.

Zdolność kredytowa jest dokonywaną przez bank oceną, na podstawie której określa on swoje ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością kredytobiorcy. Innymi słowy przed udzieleniem kredytu bank sprawdzi, jakie mamy warunki finansowe i czy będziemy w stanie spłacać raty w terminie. Każdy bank indywidualnie określa szczegóły dotyczące oceny zdolności kredytowej i jej wpływu na decyzje kredytowe, jednak w każdym przypadku pod uwagę będzie brana pewna stała grupa czynników. Należą do niej otrzymywany dochód, bieżące zobowiązania finansowe, ilość osób na utrzymaniu, zarówno dorosłych, jak i dzieci, oraz dotychczasowa historia spłacania kredytów i pożyczek.

Każdy z tych czynników ma określoną przez bank wagę. Oznacza to, że nawet posiadając ponadprzeciętnie wysoki dochód możemy stracić szansę na otrzymanie kredytu, jeśli w przeszłości mieliśmy problemy z regularnym spłacaniem zobowiązań. Podobnie jeśli nasze miesięczne wydatki są na tyle wysokie, że bank będzie się obawiał braku płynności finansowej kredytobiorcy. Im mniejsze miesięczne koszty utrzymania, tym lepiej dla zdolności kredytowej.

Oceniając miesięczne wydatki bank weźmie pod uwagę dochód gospodarstwa domowego oraz liczbę osób, które się do niego wliczają. Uwzględni tu więc również dzieci, których koszty utrzymania ponoszą rodzice. Jeśli więc dziecko będzie już na siebie zarabiać, nie będzie stanowić obciążenia dla domowego budżetu. Zdarza się, że banki pod uwagę biorą wyłącznie dzieci do ukończenia 18 roku życia, bez względu na to, czy te już pracują, czy nie. Należy pamiętać, że jako wydatki na utrzymanie dziecka należy zaliczyć również alimenty, które będą pomniejszały zdolność kredytową.

W zależności od polityki banku przyjmuje się, że miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi od ok. 200 do 700 zł. Kwoty te podane są w uproszczeniu, ponieważ ogólnie przyjmuje się, jako średnią kwotę miesięcznego utrzymania jednej osoby, tzw. minimum socjalne. Niektóre banki przyjmują taką samą kwotą dla osoby dorosłej i dziecka, inne dla każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym kwotę tę pomniejszają.

Nie zawsze jednak dzieci będą obniżały zdolność kredytową. Niektóre banki ustalając wysokość kredytu, jaki mogą przyznać, biorą pod uwagę stosunek dochodu do wysokości raty. Obrazując to w uproszczeniu, bank przyjmuje, że na poczet raty kredytobiorcy mogą przeznaczyć jakąś część dochodu, np. 50 %. Przy dochodzie 5000 zł kwota 2500 zł może być więc przeznaczona na raty kredytu, pozostała na utrzymanie. Jeśli przyjmie się, że minimum socjalne wynosi 500 zł na osobę, to dla rodziny z trojgiem dzieci zdolność kredytowa będzie taka sama jak dla rodziny z jednym dzieckiem. Jeśli natomiast przyjąć, że minimum socjalne wynosi 800 zł, wówczas zdolność będzie mniejsza już w przypadku rodziny czteroosobowej.

Dodaj komentarz