Leasing jest pojęciem znanym przede wszystkim w odniesieniu do samochodów. Tymczasem umowa leasingu może objąć inne przedmioty, w tym ruchomości oraz nieruchomości. Dla przedsiębiorców może być nawet alternatywą kredytu hipotecznego.

Czym jest leasing?

Leasing jest rodzajem umowy cywilnej zawieranej między dwoma stronami. Na jej podstawie leasingodawca umożliwia leasingobiorcy odpłatne korzystanie z określonej rzeczy. Jest to stosunek prawny popularny między przedsiębiorcami. Opłata za korzystanie z rzeczy jest rozłożona na raty, a po ich zakończeniu leasingobiorca może przejąć rzecz będącą przedmiotem umowy na własność.

Leasing jest produktem finansowym zdobywającym w Polsce coraz większą popularność. Stosuje się go również w odniesieniu do nieruchomości. Dotyczy różnych jej rodzajów – nieruchomości usługowych, handlowych, produkcyjnych, albo mieszkalnych. Leasingobiorca użytkuje je na takiej samej zasadzie jak w przypadku leasingu auta – odpłatnie, po udostępnieniu mu rzeczy przez leasingodawcę. Rozwiązanie takie może wydawać się podobne do najmu, jednak w przeciwieństwie do niego, w przypadku leasingu leasingobiorca może z czasem przejąć nieruchomość na własność.

Strony mogą zdecydować się na jeden z dwóch rodzajów leasingu – operacyjny lub finansowy. W pierwszym przypadku przedmiot umowy pozostaje w rękach leasingodawcy przez okres trwania umowy i przez cały ten czas stanowi jego środek trwały. W drugim przypadku natomiast nieruchomość staje się środkiem trwałym leasingobiorcy już w chwili podpisania umowy. To on wówczas musi dokonywać odpisów amortyzacyjnych budynku. Dla wykupienia niezbędne jest opłacenie ostatniej raty leasingowej.

Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości jest dobrym wyjściem dla firmy, która potrzebuje miejsca do prowadzenia działalności, ale nie posiada wystarczających środków, aby nabyć ją na własność. Jest alternatywą dla kredytu hipotecznego, posiada nad nim jednak pewną przewagę. Przede wszystkim zawarcie umowy leasingu wymaga o wiele mniej formalności, niż w przypadku kredytu hipotecznego. Oczekiwanie na decyzję odnośnie zawarcia umowy jest również o wiele krótsze. Ponadto firma nie musi wówczas posiadać zdolności kredytowej wymaganej przy kredycie hipotecznym. Oczywiście jej możliwości bieżącego spłacania rat oraz kondycja finansowa są brane pod uwagę, jednak wymagania w tym zakresie są znacznie mniejsze. Ponadto umowa leasingu nie jest traktowana jako zobowiązanie do spłaty w oczach banku, z tego powodu przedsiębiorcy pozostaje otwarta furtka na wypadek, gdyby chciał zaciągnąć kredyt bankowy na inny cel. Raty leasingowe nie obniżają zdolności kredytowej, tak jak czynią to np. raty spłacanego kredytu.

Inną zaletą tego produktu są też korzyści podatkowe. W kosztach firmy można bowiem ująć albo raty leasingu albo odpisy amortyzacyjne, w zależności od formy umowy – leasingu operacyjnego lub finansowego. W obu przypadkach kwoty te zmniejszą podstawę opodatkowania firmy, czyli zmniejszą wysokość należnego podatku, który firma musi zapłacić.

Rozwiązanie to wiąże się jednak również z pewnymi ograniczeniami. Leasingodawcy określają bowiem minimalną wartość nieruchomości, która może stać się przedmiotem leasingu. Ograniczeń takich nie ma w przypadku kredytów hipotecznych. Często kryterium to wyklucza małe i średnie przedsiębiorstwa z możliwości skorzystania z tego produktu.

Dodaj komentarz