Przed udzieleniem kredytu, bank nie tylko zbada naszą zdolność finansową, ale również może żądać dodatkowego zabezpieczenia. Im wyższa kwota wnioskowanej pożyczki, tym bardziej restrykcyjne przepisy banków w tym zakresie.

Najpopularniejszą formą zabezpieczenia kredytów jest hipoteka, czyli zabezpieczenie ustanowione na nieruchomości, które odnotowywane jest w jej księdze wieczystej. Hipoteka obciąża nieruchomość, a nie jej właściciela, oznacza to, że zapłata zadłużenia zabezpieczonego hipoteką obciąża każdorazowego właściciela, czyli nabywcę. Kredyty hipoteczne udzielane są właśnie na zakup nieruchomości, a hipoteka ma stanowić zabezpieczenie banku na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacał rat w terminie. Wówczas bank ma prawo, na drodze postępowania cywilnego, do uzyskania tytułu wykonawczego i skierowania sprawy do komornika, który sprzedaje nieruchomość, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze przekazuje bankowi na spłatę hipoteki. Jest to więc zmniejszenie ryzyka banku związanego z kredytowaniem. Na wysokość hipoteki składają się wszystkie koszt związane z kredytem, tj. kapitał (kwota udzielonego kredytu), odsetki, prowizje i inne koszty. Jej zakres ustanawiany jest każdorazowo w umowie kredytowej.

Z reguły hipotekę ustanawia się na nieruchomości, na której zakup bank udziela kredytu. Możliwe jest jednak ustanowienie takiego zabezpieczenia również na innej nieruchomości, np. w sytuacji, gdy kredytobiorca nie posiada wymaganego wkładu własnego. Hipoteka może również zostać podzielona i ustanowiona po części na dwóch nieruchomościach. Jeśli jednak wartość nieruchomości drastycznie spadnie w trakcie okresu kredytowania, bank może zażądać ustanowienia zabezpieczenia dodatkowego lub zamiennego.

Inną formą zabezpieczenia kredytu jest wykupienie ubezpieczenia od zdarzeń losowych. Niektóre banki wymagają tego bezwzględnie, inne traktują jako dodatkową usługę. Ubezpieczenie takie można wykupić na własną rękę, albo za pośrednictwem banku. Zaletą drugiego rozwiązania jest mniejsza ilość formalność oraz fakt, że umowę ubezpieczeniową zawieramy razem z umową kredytową i wszystko robimy w jednym miejscu na raz. Wadą natomiast ograniczona ilość ofert ubezpieczeniowych, a przez to mniej konkurencyjne ceny, co przekłada się na wyższe koszty kredytu. Warto więc poświęcić trochę czasu i samodzielnie poszukać towarzystwa ubezpieczeniowego. W obu przypadkach jednak należy bezwzględnie zwrócić uwagę, od jakich zdarzeń ubezpiecza dana oferta.

Banki najczęściej wymagają również wykupienia ubezpieczenia pomostowego, które obowiązuje do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej oraz uprawomocnienia się takiego wpisu. Dostarczenie do banku odpisu księgi wieczystej z wpisaną hipoteką powoduje, że ubezpieczenie pomostowe przestaje obowiązywać. Rozwiązanie takie zabezpiecza bank w okresie, gdy kredytobiorca otrzyma już kredyt (lub jedną z transz), a zabezpieczenie nie zostanie jeszcze ustanowione.

Niektóre banki zamiast ubezpieczenia pomostowego wyrażają zgodę na ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia na innej nieruchomości.

Dodaj komentarz